"TAYLOR OF OLD BOND STREET" NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Az alábbi, „TAYLOR OF OLD BOND STREET” nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) a Galaxy Cosmetics Kft. (1171 Budapest Ecsedháza utca 23., adószám: 24778183-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-181869), a továbbiakban „Szervező” szervezi alulírott feltételek szerint. A játékban csak természetes személyek vehetnek részt, a játékra jelentkező, abban részt venni kívánó, vagy részt vevő természetes személyek, a továbbiakban „résztvevők”, a játékban történő részvétellel alulírott feltételeket maradéktalanul és fenntartások nélkül elfogadják.

A Játék időtartama: 2017.06 19. 13:00 és július 2. 23:59 között tart.

Az eredményhirdetés időpontja: 2017. 07. 03.

Nyereményhirdetés módja: Online közlemény a szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/wetshaving.hu)

A NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁSA, RÉSZVÉTEL A JÁTÉKON

1. Ahhoz, hogy a Résztvevő regisztrálni tudjon a játékban, likeolnia kell a Wetshaving.hu Facebook oldalát (https://www.facebook.com/wetshaving.hu), majd a 2017.06.19.-én kitett posztban feltett kérdésre hozzászólásban válaszolnia kell, a játék időtartama alatt.

2. Csak az a jelentkezés tekinthető érvényesnek, amely a Résztvevő saját nevében történik.

3. Csak a Nyereményjáték hivatalos, jelen szabályzatban meghatározott időtartama alatti jelentkezések érvényesek.

4. Egy Résztvevő csak egyszer vesz részt a játékban, függetlenül attól, hogy hány hozzászólást ír.

5. A játékot illetően részvételi jogviszony akkor keletkezik, ha a fenti feltételek mindegyike együttesen teljesül.

6. A játékszabályzat 1. pontjában meghatározott feltételek teljesülése esetében Résztvevő a Nyereményjátékban részt vesz, így a jelen részvételi feltételeket elfogadja, továbbá kijelenti, hogy azokat a Szervező weboldalán elolvasta és megértette. A részvételi feltételek Szervező weboldalán az alábbi linken érthetők el: www.wetshaving.hu/sotd_jatek.

7. A sorsolás számítógéppel történik. A Facebook poszt alatt kommentelő személyek közül véletlenszerűen választ 1 nyertest és 2 pótnyertest. A kisorsolt szerencsések kommentjeit minden esetben manuálisan is ellenőrizzük.

8. Szervező fenntartja a jogát arra, hogy bármely nyertest a Nyereményjátékból kizárjon, amennyiben a Nyereményjáték tartama alatt a jelen játékszabályzatban foglalt kizárási ok fennáll Résztvevővel szemben, vagy Résztvevő egyébként olyan magatartást tanúsított Szervező megítélése szerint, amely megalapozza Résztvevő játékból történő kizárását. Adott Résztvevő nyertes kizárása után pótnyertest hirdetünk.

NYEREMÉNYEK:

1.     A nyereményjáték végén 1 nyertes jogosultságot szerez 1 db Taylor of Old Bond Street Mr. Taylor Eau de Cologne kölni, 1 db Taylor of Old Bond Street Sandalwood szantálfa Eau de Cologne kölnire, melyeknek fogyasztói értéke 19 720 Ft.

SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE:

1. Szervező nem tartozik felelősséggel a Nyereményjátékban Résztvevők által a bármely webes felületen megosztott esetlegesen olyan jogsértő tartalomért, amely harmadik fél jogait, jogos érdekeit sérti vagy a bármely jogszabályba ütközik.

2. Szervező nem vállal felelősséget a Nyereményjátékban Résztvevők által bármely webes felületen közzétett kommentekért, hozzászólásokért és azok esetlegesen jogsértő, vagy jogszabályba ütköző tartalmáért.

3. Szervező, ha erre módja van, a saját maga által kezelt Facebook profilon vagy egyéb webes felületen jogosult azokat az 1.1 és 1.2 szerint esetlegesen közzétett olyan kommenteket vagy hozzászólásokat a hozzászóló, kommentelő értesítése nélkül törölni vagy moderálni, amelyek megítélése szerint harmadik fél jogait, vagy jogos érdekeit sértik.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁSI OKOK:

1. Amennyiben jelen szabályzat bármely pontjában meghatározott bármely jelentkezési feltétel hiányzik, Szervező fenntartja a jogot, hogy az érintett Résztvevőt értesítés nélkül kizárja, vagy jelentkezését figyelmen kívül hagyja.

2. Amennyiben Résztvevő nem megfelelő formátumú képet, vagy sérült képállományt küldd szervező részére, Szervező fenntartja a jogot, hogy az ilyen jelentkezést figyelmen kívül hagyja – ez esetben Szervező megsemmisíti a játékban Résztvevő elküldött egyéb személyes adatait.

4. A Nyereményjátékban történő Részvétel előfeltételeként megadott adatok hiányos elküldése esetében az adatokat beküldő és  Szervező között nem jön létre semmilyen jogviszony, így Szervező a beküldött hiányos adatok megsemmisítheti vagy hiánypótlást kérhet az adatokat beküldőtől, saját mérlegelése szerint. Szervező a várhatóan nagy számban beküldött jelentkezések miatt nem köteles hiánypótlásra felhívni a Nyereményjáték során hiányos adatokat beküldő Résztvevőket.

5. Amennyiben Résztvevő nem saját Facebook oldalán osztja meg a Wetshaving.hu Facebook oldalra feltöltött, általa beküldött fényképet, Szervező fenntartja jogát arra, hogy Résztvevőt kizárja a játékból, vagy az ismeretlen (különösen like-szerző) csoportoktól szerzett like-okat figyelmen kívül hagyja, és a végső like-szám számításakor levonja.

6. Az a Résztvevő nem részesülhet ismételt nyereményben, aki a részvételét megelőző 6 hónapban már részt vett a Szervező által a szerverző https://www.facebook.com/wetshaving.hu Facebook oldalán szervezett sotd játékban és azon nyert. Amennyiben egy adott hónap sotd játékának nyertese az adott játékot megelőző 12 hónapban már nyert sotd játékon, úgy szervező a nyertest követő második legtöbb like-ot gyűjtő Résztvevőt hirdeti ki nyertesként, amennyiben nem áll fent a jelen pontban megfogalmazott kizárási ok vele szemben. 

A NYEREMÉNYJÁTÉKBÓL ELEVE KIZÁRTAK KÖRE:

1. Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező alkalmazásában álló dolgozók.

2. Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban Jogi személyek.

A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA:

1. Szervező a nyertest írásban és telefonon értesíti, a nyeremény átvételi határidejének megjelölésével. A nyereményt a jogosultságot igazolva, személyesen lehet átvenni, az alábbi címen: Galaxy Cosmetics Kft. Budapest, Rákóczi út 42, EMKE Irodaház, 5. emelet, 1. ajtó – előre egyeztetett időpontban.

 

 ADÓK ÉS JÁRULÉKOK:

1. Szervező vállalja, hogy a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre alkalmazandó igazgatási-szolgáltatási díjat és az ajándékozásra vonatkozó jogszabályok szerinti adókat és egyéb járulékokat.

SZERVERZŐ FENNTARTJA A JÁTÉKSZABÁLYZAT JÁTÉK IDEJE ALATT TÖRTÉNŐ MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT, AMENNYIBEN AZ SZÜKSÉGES A TISZTESSÉGES VERSENY MEGŐRZÉSÉHEZ - SZERVEZŐ EZ ÜGYBEN SAJÁT JOGKÖRÉBEN MÉRLEGELVE JÁR EL. SZERVEZŐ A JÁTÉKSZABÁLYZAT ESETLEGES VÁLTOZTATÁSAIT MINDEN ESETBEN KÖZZÉTESZI HIVATALOS FACEBOK OLDALÁN. 

A NYEREMÉNYEK NEM VÁLTHATÓAK PÉNZRE! A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁT JELENTI! SZERVEZŐ A NYEREMÉNYJÁTÉKKAL KAPCSOLATOSAN LEVELEZÉST, KÜLÖN KOMMUNIKÁCIÓT NEM FOLYTAT. A JÁTÉKSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT RENDELKEZÉSEKET ILLETŐEN A JOGI ÚT KIZÁRVA.

 Kelt: Budapest, 2017.06. 19.